Ponuka
 
                        Referencie
 
                        Kontakt
 
                        Osobné
 
 
   
 • Ukončenie realizácie projektov:
   - spolupôsobenie pri konečnom odbere od dodávatežských
     firiem s kontrolou kvality v porovnaní s požadovaným
     rozsahom prípravných prác
   - spoluúčas� pri zis�ovaní nedostatkov
   - kontrola spolupráce projektanta a zhotoviteža stavby pri
     vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie
     prípadných vád projektu
   - kontrola realizácie predpísaných skúšok materiálov,
     konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a zabezpečenie
     atestov
   - vedenie protokolu o konečných stavoch
   - kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri
     preberacom konaní
   - účas� na kolaudačnom konaní
 •